Fylsta Trädgårdar

Projekttyp

Bostäder

Plats

Kumla

Byggaktör

Ascape tillsammans med BC Bygg AB & Lidéns Fastigheter AB

Status

Tävlingsförslag

Förslaget bygger på en idé om att tydligt definiera två gemensamma trädgårdar som blir aktiva mötesplatser för de boende. De bägge trädgårdarna förses med lekplats och ett aktivitetshus som kan fungera som verkstad, cykelverkstad, växthus, festlokal eller för hemarbete. Runt aktivitetshusen finns sittmöjligheter och i närheten finns en lekplats för de minsta barnen. Gårdarna blir ett gemensamt rum för de boende att mötas i, ett tryggt rum för lek under årets alla månader och en plats som kan fyllas med planteringar och odling i den mån leken tillåter. På gårdarna kommer det att planteras nya fruktträd, buskage och häckar, anläggas torrdamm för dagvattenhantering, ordnas med belysning och planeras för odling.

Mot Kumla-frasses väg ges området en mer stadsmässig karaktär. Fyra stycken stadsvillor vänder sig mot gatan med tydliga entréer som accentueras av att trapphus har en frontespis mot gatan. Det ger byggnadsvolymerna en tydlig vertikalitet vilket blir en fin rytm mot gaturummet. Byggnaderna utförs i puts med en sockelvåning i avvikande material för att ge gatan ytterligare en stadskaraktär och för att avvika från radhusen. Samtliga radhus har en likadan planlösning men olika exteriör gestaltning och olika sätt att möta omgivningen. För att skapa en visuell variation i området varieras radhusen i tre olika kulörer. Gavlarna på huset ges en tydlig form med mycket karaktär som ger området en unik sammanhållande identitet.